Typowym wskazaniem do pilnej embolizacji tętniaka wewnątrzczaszkowego jest: