Typowym wskazaniem do implantacji stentgraftu piersiowego jest: