Zwapnienia występujące tylko okołokomorowo sugerują wrodzone zakażenie: