Wskaż stwierdzenie fałszywe: bezpośrednimi dowodami uszkodzenia aorty piersiowej stwierdzanymi w badaniu TK są: