Pacjent lat 26 zgłosił się do lekarza stomatologa z powodu powoli narastającego stwardnienia w okolicy przedusznej, żuchwy i dna jamy ustnej. W badaniu klinicznym stwierdzono, iż z przetok w dnie jamy ustnej wydobywają się żółtawe ziarna. W badaniu rentgenowskim stwierdzono obecność nieostro odgraniczonych ognisk osteolizy z masywnymi nawarstwieniami okostnowymi w żuchwie. Obraz kliniczny i radiologiczny przemawiają za rozpoznaniem: