Dla obrazu radiologicznego postaci płucnej sarkoidozy nie jest typowe występowanie: