W obrazach MR mózgu chorych ze stwardnieniem rozsianym nie spotyka się: